اکانت وی آی پی سرور های CSGO طوس گیم

وی آی پی سرور پابلیک 1 - پرایم

Public #1 Server
CSGO.ToosGame.IR 27015

- وصل شدن در صورت فول بودن


10,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور پابلیک 2

Public #2 Server
CSGO.ToosGame.IR 27016

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

18,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور پابلیک 3

Public #3 Server
CSGO.ToosGame.IR 27017

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

15,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور پابلیک 4

Public #4 Server
CSGO.ToosGame.IR 27022

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

12,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور ایم و اسنایپ 1 - پرایم

Awp-Aim #1 Server
CSGO.ToosGame.IR 27018

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

15,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور ایم و اسنایپ 2

Awp-Aim #2 Server
CSGO.ToosGame.IR 27023

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

15,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور سرف و نایف

Surf-Knife Server
CSGO.ToosGame.IR 27019

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

15,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید