اکانت وی آی پی سرور های CSGO طوس گیم

وی آی پی سرور پابلیک 1

Public #1 Server
CSGOTG.IR 27015

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

7,000 تومان
ماهانه
2,000 هزینه راه اندازی (یکباره)
سفارش دهید
وی آی پی سرور پابلیک 2
4 عدد موجود می باشد

Public #2 Server
CSGOTG.IR 27016

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

7,000 تومان
ماهانه
2,000 هزینه راه اندازی (یکباره)
سفارش دهید
وی آی پی سرور پابلیک 3
4 عدد موجود می باشد

Public #3 Server
CSGOTG.IR 27017

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

7,000 تومان
ماهانه
2,000 هزینه راه اندازی (یکباره)
سفارش دهید
وی آی پی سرور ایم و اسنایپ 1
19 عدد موجود می باشد

Awp-Aim Server
CSGOTG.IR 27018

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

7,000 تومان
ماهانه
2,000 هزینه راه اندازی (یکباره)
سفارش دهید